Leden van FvOv-verenigingen stemmen in met cao’s PO en VO

geplaatst in: Geen categorie | 0

Tot en met 4 juli konden de leden van de FvOv-verenigingen zich uitspreken over de onlangs afgesloten onderhandelaarsakkoorden voor de cao’s PO en VO. Voor beide cao’s geldt dat met een grote meerderheid is ingestemd met de bereikte akkoorden.

VO
In het VO stemde 84% van de respondenten voor het bereikte resultaat. Naast de hierboven genoemde loonafspraken en aanpassing van de regeling ouderschapsverlof, zijn er ook afspraken gemaakt over de besteding van de € 300 miljoen aan werkdrukmiddelen, zoals die door het kabinet beschikbaar zijn gesteld. Ook is er voor de leraren een budget van 16 uur afgesproken voor professionalisering. In eerste instantie is dit bestemd voor de basisvaardigheden en in een later stadium voor de vernieuwing van het curriculum.

De werkdrukmiddelen zijn verdeeld in een individueel en een collectief budget. Het individuele budget wordt toegevoegd aan het reeds bestaande budget van 50 uur, daarmee ontstaat er een budget van 90 uur voor de werknemers. Wel komt het automatische recht op verlof en verlofsparen vanaf schooljaar 2023/2024 te vervallen. Echter partijen hebben in de cao aangegeven dat er ruimte is om ook andere bestedingsdoelen dan de lestaak of takenvermindering overeen te komen. Dit zou in onze ogen moeten leiden tot een goed gesprek waarin gekeken wordt wat een werknemer nodig heeft.

PO
In het PO stemde zo’n 78% van de respondenten in met het behaalde resultaat, een loonsverhoging van 4,75% vanaf 1 juli en een eenmalige uitkering in juli van € 500. Deze afspraken zijn conform de afspraken zoals die voor het VO zijn gemaakt, hierdoor ontstaat er geen nieuwe loonkloof. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over het ouderschapsverlof, vanwege het in werking treden van de Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus a.s.

Met name vanuit de onderwijsondersteuners en -begeleiders kwamen kritische opmerkingen over de geringe aandacht voor deze categorie personeel. Een onderzoek naar de zwaarte van de functies van onder andere logopedisten en gedragswetenschappers was helaas nog niet afgerond. De resultaten van dit onderzoek zullen meegenomen worden in een volgende ronde.

Vervolg
Naar verwachting stemmen alle partijen met de akkoorden in en zullen er snel nieuwe teksten beschikbaar komen. De uitbetaling van de eenmalige uitkering en het hogere maandbedrag zal waarschijnlijk al in juli plaatsvinden.