Onderhandelaarsakkoord CAO-VO

geplaatst in: Geen categorie | 0

Vakbonden, waaronder de FvOv/NVOP, en werkgevers zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-vo.

Er zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 4,75% per 1 juli en een eenmalige uitkering van 500 euro (naar rato van werktijdfactor). Het ondersteunend personeel ontvangt daarnaast in oktober een jaarlijkse uitkering van 275 euro.
Ook zijn afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die beschikbaar is voor werkdrukverlichting.

Werkdrukverlichting

  • De helft van het beschikbare budget (150 miljoen) wordt besteed via een collectieve aanpak waarin schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel samen in overleg gaan over de op hun school te nemen maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan extra ondersteuning in de klas, voor begeleiding van leerlingen of voor mentoraat of surveillance.
  • De andere helft van de beschikbare middelen wordt besteed via een individuele component, waarbij elke medewerker recht heeft op extra tijd voor taakverlichting. Concreet betekent dit dat de omvang van het zogenaamde persoonlijke budget met 40 uren wordt verhoogd naar 90 uur. Hierdoor kan extra tijd ontstaan voor bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering of het voorbereiden van lessen. Het recht om deze 90 uur in te zetten voor verlof of verlofsparen vervalt per schooljaar 2023-2024.

Jilles Veenstra (voorzitter van de FvOv): ‘Ik ben blij met dit akkoord, waarin aandacht is voor die dingen die het hardst nodig zijn in het onderwijs, loon, werkdruk en aandacht voor al die ondersteuners in het onderwijs. Wij leggen dit akkoord met een positief advies aan onze leden voor.’

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023.

Ter informatie: de kamerbrief van 22 juni 2022 over het Onderwijsakkoord en dit cao-akkoord

Op korte termijn zal een digitale ledenraadpleging volgen. Leden werkzaam in het voortgezet onderwijs van de bij de FvOv aangesloten vakverenigingen waaronder NVOP krijgen daarvoor via hun eigen vereniging een uitnodiging.