Voorlopers onderwijsregio’s van start!

geplaatst in: Geen categorie | 0

In de werkagenda ‘Samen voor het beste onderwijs‘ tussen de minister voor PO/VO en de sociale partners is opgenomen dat er voor een goed functionerende arbeidsmarkt regionale samenwerking tussen schoolbesturen nodig is. In de uitwerking is daar de vorm ‘Onderwijsregio‘ voor gevonden. Schoolbesturen in PO en VO hebben samen met opleiders in mbo, hbo en universiteiten en betrokkenheid van de beroepsgroep de opdracht gekregen om op een aantal thema’s samen te gaan werken voor de lokale arbeidsmarkt: werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van leraren, ondersteuners en schoolleiders.

Er zijn 29 aanvragen ingediend door samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep als zogeheten voorloper voor de ontwikkeling tot Onderwijsregio. De voorlopers zijn vaak bovensectoraal, maar soms ook specifiek voor PO, VO of mbo. Dit toont aan dat partijen in de regio de urgentie voelen om samen aan de slag te gaan.

In gezamenlijkheid inspelen op de personeelstekorten
In de Onderwijsregio’s nemen partijen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. Door samen te werken in de regio bij het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren kunnen ze beter inspelen op de personeelstekorten.

Betrokkenheid van de beroepsgroep essentieel om te voldoen
De partners op landelijk niveau (waaronder de FvOv/NVOP) en OCW hebben gezamenlijk de ingediende aanvragen beoordeeld. Niet alle aanvragen voldoen al (volledig) aan de gestelde eisen. Dat geldt met name voor de betrokkenheid van de beroepsgroep. We willen juist vanuit het belang van een lerende aanpak dat leraren en schoolleiders vanaf het begin meedoen en een volwaardige stem hebben, daarom is voor deze betreffende regio’s een voorlopige status toegekend. Inmiddels is de landelijke Realisatie-eenheid (RE) gestart en worden de eerste kennismakingsgesprekken met zowel de landelijke partners als de regio’ s gepland. De RE is gevraagd met de regio’s aan de slag te gaan zodat voor de zomer duidelijk is welke regio’s zich allemaal voorloper mogen noemen.
De RE zal de komende weken benutten om samen met de regio’s en landelijke partners tot een definitieve voorloper status te komen en plannen naar een definitieve status te brengen. Voor de langere termijn willen we de ervaringen van de voorlopers in een lerende aanpak gebruiken in de bredere totstandkoming van onderwijsregio’s.