Onderhandelingen cao-VO, een update

geplaatst in: Geen categorie | 0

Inmiddels hebben we er vier overleggen op zitten voor een nieuwe cao-VO. Er ligt een flink aantal onderwerpen op tafel, de belangrijkste thema’s zijn de werkdruk en loon. De VO-raad heeft samen met de overige sectorraden bij de minister gepleit voor meer geld voor een acceptabel loonbod, vanwege de enorme inflatie en het aanhoudende lerarentekort. Onderwijs moet een aantrekkelijke werkgever kunnen zijn, dat zijn we met de werkgevers eens.

Tijdpad
De huidige cao loopt af op 1 mei a.s. en zoals het er nu uitziet zal het niet lukken om voor die tijd tot een cao te komen. Werkgevers geven aan dat er pas in de tweede helft van mei duidelijkheid zal komen over een aanvullend budget vanuit de overheid, en op dit moment ligt er onvoldoende op tafel om tot een akkoord te komen. Als bonden overwegen we het pleidooi van werkgevers te ondersteunen door middel van acties (geen stakingen) op korte termijn.
Wat het ook lastig maakt is dat de loonparagraaf voor het VO gelijke tred moet houden met het PO om geen nieuwe loonkloof te laten ontstaan. Voor de cao-PO is door allerlei redenen pas gisteren begonnen met het overleg over een nieuwe cao. Dit alles vertraagt de boel helaas.

Speerpunten
Als gezamenlijke bonden willen we onder andere afspraken maken over een verlaging van de lestaak, een acceptabel loonbod en besteden we speciale aandacht aan de positie van het OOP. De gesprekken gaan nu over het op termijn omlaag brengen van de lestaak naar 20 lessen (onder gelijktijdige verlaging van de onderwijstijd). Hiervoor zijn we deels afhankelijk van politieke besluitvorming maar in afwachting daarvan willen we al wel concrete stappen zetten met het verlagen van het aantal startmomenten in een week en het uitbreiden van de tijd voor het voor- en nawerk van de lessen.

Acties?
Alhoewel we nog volop aan het onderhandelen zijn, overwegen we op dit moment wel om acties te starten om een goed loonbod op tafel te krijgen. Duidelijk is op dit moment al wel dat er nu onvoldoende geld daarvoor beschikbaar is. Werkgevers in het onderwijs hebben daarover een brief naar de ministers gestuurd, een pleidooi dat we zeker willen ondersteunen. We zullen ons op korte termijn als bonden beraden op acties om onze eisen kracht bij te zetten. Zo gauw we hierover meer weten zullen we ons melden!

Ons vorige bericht met de inzetten