Monitor passend onderwijs gepubliceerd

geplaatst in: Geen categorie | 0

Ouders, leraren, schoolleiders en ondersteuners in het primair en voortgezet onderwijs zijn redelijk tevreden over sommige onderdelen van passend onderwijs, maar er is ook ruimte voor verbetering, zoals bijvoorbeeld de administratieve lasten van leraren verminderen, de mening van leerlingen meewegen en zorgen voor een dekkend ondersteuningsaanbod in de regio.

Dat blijkt uit de eerste meting van de monitor passend onderwijs. Deze monitor brengt tot en met 2026 de voortgang in kaart van de doelstellingen van de Verbeteraanpak passend onderwijs. Hiervoor hebben leraren, ouders, schoolleiders, intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren, gemeente- en leerplichtambtenaren, bestuurders van scholen en leidinggevenden en ondersteuners van samenwerkingsverbanden vragenlijsten ingevuld.

Met de monitor wordt onderzocht of passend onderwijs in de praktijk uitvoerbaar is en hoe (de organisatie van) de ondersteuning voor leerlingen wordt ervaren. Dit geeft een landelijk beeld van de stand van passend onderwijs, dat over de jaren vergeleken kan worden. Op basis van dit landelijk beeld kan OCW de Verbeteraanpak passend onderwijs bijsturen, en nodigt het ministerie scholen en samenwerkingsverbanden ook uit om te reflecteren op verbeterpunten uit de monitor die voor hun school of regio herkenbaar zijn.