Sectorplannen Corona niet robuust genoeg! FvOv ondertekent niet!

geplaatst in: Geen categorie | 0

In de afgelopen tijd heeft er met vele partijen uit de onderwijspolder overleg plaatsgevonden over een Sectorplan. Dit plan moet ervoor zorgen dat het onderwijs zo veel als mogelijk open kan blijven bij een nieuwe corona-uitbraak. Uiteindelijk heeft het bestuur van de FvOv besloten de sectorplannen niet mede te ondertekenen.

Sectorplan COVID-19 funderend onderwijs (PO en VO)

Sectorplan MBO en HO

Indien mogelijk?
Bij veel, op zich, goede maatregelen die in de sectorplannen benoemd worden, staat te vaak ‘indien mogelijk’. Hierdoor verliezen de plannen zodanig aan scherpte dat ze een te vrijblijvend karakter krijgen. Dit maakt dat, op een plek waar veel mensen bij elkaar komen, er nog vaak sprake kan zijn van onveilige situaties. Wanneer we het openblijven van de scholen zo belangrijk vinden is het naar de mening van de FvOv noodzakelijk om veel nadrukkelijker te staan voor de belangen van leerlingen en het personeel.

Ventilatie
Juist op het terrein van de ventilatie zou er een veel stringenter beleid gevoerd zou moeten worden. Nu kan het zijn dat van onderwijspersoneel ten tijde van een opleving van het virus wordt gevraagd om les te geven in een lokaal waarin de ventilatie aantoonbaar onvoldoende is. De FvOv vindt de zinsnede: “Waar niet kan worden voldaan aan de ventilatie-eisen – zeker in de zwaardere scenario’s – spant het schoolbestuur zich in om naar alternatieven te zoeken” veel te veel openingen bieden om uiteindelijk geen echte maatregelen te treffen. Waarom wordt er niet volop ingezet op het op zeer korte termijn de ventilatie op orde te brengen en daar waar dat niet op tijd lukt nu al in te zetten op noodoplossingen en lessen in onvoldoende geventileerde ruimtes te verbieden?

Vaccinatie
Al sinds het beschikbaar komen van de vaccinaties hebben we als werknemersorganisaties gepleit voor het verlenen van voorrang aan het onderwijspersoneel. Zeker nu het openhouden van het onderwijs als prioriteit wordt beschouwd, is het onacceptabel dat onderwijspersoneel geen voorrang krijgt bij de vaccinaties. “Veel leerlingen zijn niet gevaccineerd, ze vinden het lastig om zich aan de regels te houden, scholen moeten zo lang mogelijk openblijven, de ventilatie is gebrekkig, allemaal argumenten die voor ons maken dat een voorrang bij vaccinatie eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn,” aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv, “Helaas voorzien de sectorplannen ook hier niet in.”

Conclusie
Alles overziend zijn de plannen zoals het er nu ligt voor ons onvoldoende robuust om hier onze naam aan te verbinden. We zijn zeker bereid om over een aanscherping van de plannen verder te spreken in het belang van de leerlingen en niet in de laatste plaats de werknemers in het onderwijs!