Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe CAO-MBO

geplaatst in: Geen categorie | 0

De FvOv heeft samen met de andere onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten met de MBO Raad over een nieuwe cao-mbo.

Looptijd en loonontwikkeling
De cao loopt van 1 mei 2022 tot 1 juni 2023. Per 1 juli 2022 stijgt jouw loon structureel met 4,2%. Indien je op 1 juli 2022 in dienst bent krijg je daarboven een incidentele uitkering van € 600,- Dat laatste naar rato van jouw betrekkingsomvang. Met de loonstijging van 4,2% wordt de totale loonruimte voor 2022 benut en, gelet op de looptijd, ook vast 1% van de (te verwachten) loonruimte 2023.

Evaluatie Stabilisatieafspraak
In de cao-mbo 2021 hebben we met de MBO Raad een stabilisatieafspraak gemaakt t.a.v. het aantal docenten LC en hoger (basisjaar 2020). Op korte termijn gaan we gezamenlijk bekijken of deze afspraak op sectorniveau is nagekomen. Indien de afspraak niet is nagekomen zal de MBO Raad er in overleg met de instellingen zorg voor dragen dat de afspraak tijdens de looptijd van deze cao alsnog wordt nagekomen. We nemen als sociale partners nog één jaar de tijd om met het ministerie tot betere doorstroommogelijkheden te komen.

Werkdruk
De werkdrukplannen zullen gedurende de looptijd van de cao worden geëvalueerd. Centraal in de evaluatie staat de beleving van werkdruk, de oorzaken ervan en de interventies die gepleegd zijn en kunnen worden om deze beleving positief te beïnvloeden. Bij de uitkomsten van de evaluatie zal ook een recht op onbereikbaarheid worden betrokken.

Verplaatsingskostenregeling
We gaan gedurende de looptijd van de cao met elkaar in overleg over een nieuwe verplaatsingskostenregeling die beter aansluit op duurzaamheid en de stimulering daarvan. Om nu tegemoet te komen aan de toename van kosten voor vervoer worden de huidige regelingen aangepast. Het gaat hierbij om een ophoging naar 0,19 cent per kilometer bij woon-werkverkeer en 0,30 cent per kilometer voor dienstreizen, het volledig vergoeden van woon-werkverkeer bij reizen met het openbaar vervoer en het ophogen van het aantal te vergoeden kilometers naar 40 km enkele reis bij woon-werkverkeer. Ook de eerste 5 kilometer reisafstand komt nu in aanmerking voor een vergoeding, tenzij de woon-werkafstand minder dan 5 kilometer is.
De tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt afhankelijk gesteld van te overleggen betaalbewijzen en bedraagt bij een werktijdfactor lager dan 0,5 fte de helft van de maximale vergoeding.

Keuze voor seniorenregeling
Er komt een extra keuzemogelijkheid bij de seniorenregeling (voorheen BAPO genoemd). Deze aanvullende keuzemogelijkheid treedt per 1 juli 2022 in werking voor werknemers van 62 jaar en ouder, die thans geen gebruik maken van de bestaande seniorenregeling in de cao-mbo.
Het gaat om een extra mogelijkheid om, mits geen gebruik is gemaakt van de bestaande cao-mogelijkheid om vanaf 57 jaar minder te gaan werken, vijf jaar vóór AOW-leeftijd 0,2 fte minder te gaan werken, waarbij de eigen bijdrage van de werknemer wordt vastgesteld op 30% voor de schalen 1 t/m 8 en 45% voor de schalen 9 en hoger.

Vertaling middelen Onderwijsakkoord Samen sterk voor het beste onderwijs vanuit VO naar het mbo
Minister Wiersma heeft met partijen in het primair en voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over extra middelen voor deze sectoren. Mbo-instellingen die tevens VO-scholen in stand houden, ontvangen dus ook financiële middelen die gebaseerd zijn op dit onderwijsakkoord. Sociale partners in het mbo spreken af dat in de cao-mbo afspraken worden gemaakt over de besteding van deze middelen voor die VO-scholen, gebaseerd op de onderwerpen benoemd in het Onderwijsakkoord. Hierbij worden de nog te maken afspraken in de cao-VO passend vertaald naar de mbo-context en dus de cao-mbo, voor werknemers werkzaam op VO-scholen waarop de cao-mbo van toepassing is.

Overige zaken
– We gaan via ons arbeidsmarktplatform een vervolg geven aan de sectoranalyse duurzame inzetbaarheid gericht op nieuwe impulsen op dit gebied.
– De afspraken over Leven Lang Ontwikkelen worden voortgezet.
– De cao mbo wordt grotendeels een minimum-cao met een aantal standaardbepalingen. Dat geeft helderheid waar instellingen ten gunste van de werknemer mogen afwijken van de cao.
– Iedere instelling krijgt de verplichting om een thuiswerkregeling te hebben of gedurende de looptijd te maken.
– We gaan onderzoeken of we voor de (medewerkers in de) sector een arbeidsongeschiktheidsverzekering op basis van opting out kunnen realiseren. De Covid pandemie heeft het belang daarvan nog eens benadrukt.
Uiteraard is ook deze keer de cao technisch aangepast daar waar dat op grond van gewijzigde landelijke wetgeving noodzakelijk was.

Reageren
De leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen kunnen hun mening over het onderhandelaars akkoord kenbaar via een ledenpeiling. De link daarvoor wordt via de verenigingen naar de leden in het mbo verstuurd.