Voortgang Functiewaardering MBO 2.0: Werk in uitvoering!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Om carrièreperspectief goed tot zijn recht te laten komen is een toekomstbestendig functiewaarderingssysteem als hulpmiddel cruciaal. Het huidige functiewaarderingssysteem, FUWA-MBO, is dusdanig verouderd, dat dit tot toepassingsproblematiek kan leiden op de scholen. Ook moet onderzocht worden in hoeverre FUWA-MBO een bijdrage levert of kan leveren aan loopbaanbeleid en goed werkgeverschap. Om deze redenen hebben cao-partijen in de cao mbo 2018-2020 besloten om FUWA-MBO te moderniseren om voor de sector goed toepasbaar te laten zijn.

In 2021 is een werkgroep van start gegaan met het in kaart (laten) brengen van knelpunten die medewerkers, management en bestuur in de scholen ervaren bij de toepassing van FUWA-MBO en de behoeften die mbo-scholen hebben ten aanzien van een (vernieuwd) functiewaarderingssysteem. Bij dit proces is een aantal mbo-scholen en medewerkers van vakbonden, waaronder de FvOv, en OR leden betrokken.

Het resultaat van deze ‘eerste fase’ kan worden samengevat in een aantal voorwaarden voor de modernisering van FUWA-MBO.

  1. Het vernieuwde systeem moet toegankelijk, transparant, onderscheidend en eenvoudig zijn: heldere taal, breed toepasbare voorbeeldfuncties, aansluiting bij een steeds digitaler wordende samenleving.
  2. Het vernieuwde FUWA-systeem moet voldoen aan de eisen die het onderwijs in het mbo nu en de nabije toekomst stelt: betere carrièreperspectieven docentfuncties; het vernieuwde systeem zal het onderwijs-gevend element op een juistere manier waarderen; datzelfde geldt voor leidinggevende en onderwijsondersteunende elementen.
  3. De vernieuwing vindt plaats onder gelijkblijvende verhoudingen in de functiewaardering.
  4. De recente ontwikkelingen in de systemen van aanpalende sectoren (PO, VO) moeten worden meegenomen, zodat congruentie en consistentie tussen systemen geborgd wordt: zo moet er, naast mbo, ook aandacht zijn voor de functies in vavo en vmbo, die ook onder FUWA-MBO vallen.

Op grond van de bovenstaande vier voorwaarden wordt de vernieuwing van FUWA-MBO nu voorbereid. Er is een stuurgroep gevormd vanuit werkgevers en vakorganisaties. Deze heeft opdracht gegeven aan een extern bureau om – in nauwe dialoog met het mbo-veld – te komen tot de gewenste modernisering van het systeem. Daarvoor zijn vier werkgroepen gevormd: strategie, systeem en beleid, operationeel en FUWA-specialisten. Deze vier werkgroepen worden bevraagd om vanuit hun ervaringen, kennis en positie suggesties aan te reiken voor de verbeteringen. Daarin wordt nu met veel energie en enthousiasme gewerkt aan de beoogde verbeteringen. Het gaat dan onder meer om mogelijke aanpassingen in:

  • ontwikkelen en/of actualiseren van voorbeeldfuncties (en functiereeksen);
  • aanpassen van zogenaamde ‘kenmerk-teksten en score-toelichtingen’;
  • aanpassingen van het Handboek Fuwa-MBO;
  • verbeteringen en aanpassingen in het digitale systeem eFUWA.

De verwachting is dat in het najaar van 2022 de eerste inhoudelijke voorstellen voor het vernieuwde systeem gereed zullen zijn voor verdere bespreking door cao-partners en het veld. Sociale partners waaronder de FvOv/NVOP willen de modernisering van FUWA- MBO 2.0 uiterlijk voorjaar 2023 afronden.