Nationaal Groeifonds – 2e ronde

geplaatst in: Geen categorie | 0

Kennisontwikkeling is één van de terreinen waarop het Nationaal Groeifonds investeert in projecten. Het gaat over kansen die er liggen om te investeren in onderwijs en het leren van vaardigheden. Investeren in menselijk kapitaal leidt tot economische groei. Bijvoorbeeld doordat mensen door het opdoen van kennis, betere diensten en producten kunnen maken, die meer geld opleveren.
Voor de 2e ronde heeft de adviescommissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor in totaal 7 projecten binnen de pijler Kennisontwikkeling.

Een daarvan is het project Ontwikkelkracht, een programma dat bijdraagt aan een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te versterken. Ontwikkelkracht ontvangt in de 2e ronde van het Groeifonds deze financiering: een toekenning van € 101 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 231 miljoen.

Ontwikkelkracht: Verbinding tussen onderzoek en praktijk

Het onderwijs in Nederland scoort op veel onderdelen goed. Tegelijkertijd blijkt uit nationale en internationale onderzoeken dat leerlingprestaties dalen. Vooral de prestaties van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs staan onder druk en vertonen op onderdelen een dalende trend. Daarnaast is er sprake van een toenemende kansenongelijkheid en een te hoge werk- en prestatiedruk in het onderwijs.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden brengt het programma Ontwikkelkracht onderwijs en onderzoek dichter bij elkaar. Leraren en schoolleiders worden intensief betrokken bij Ontwikkelkracht. Hun vragen vanuit de onderwijspraktijk staan centraal. Ontwikkelkracht biedt scholen de volgende mogelijkheden:

1. Een onderzoeks- en verbetercultuur opzetten en die versterken.
2. De kennis uit onderwijsonderzoek makkelijker vindbaar maken en beter benutten.
3. Samen met onderzoekers kansrijke aanpakken ontwikkelen voor de grote onderwijsknelpunten.
4. Een onderzoek- en ontwikkelschool (O&O-school) worden. O&O-scholen helpen elkaar en andere scholen met het vinden van oplossingen voor knelpunten in het onderwijs door evidence-informed te werken.

Het uiteindelijke doel is om de ontwikkeling, leerresultaten en kansen van leerlingen te verbeteren.

De overige 6 projecten

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld [in funderend onderwijs] Digitaliseringsimpuls onderwijs NL [in mbo, hbo en wo] Impuls Open Leermateriaal
Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden
Nationale LLO Katalysator [Leven Lang Ontwikkelen] Opschaling publiek private samenwerking [in het beroepsonderwijs]

Lees meer: Nationaal Groeifonds/kennisontwikkeling – Ronde 2