Leraren en onderwijsarbeidsmarkt 2021

geplaatst in: Geen categorie | 0

Stijgend aantal fte’s, meer vacatures, toekomstig tekort?

Op 14 december jl. informeerden de minister Van Engelshoven (OCW) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op het gebied van het lerarenbeleid en de onderwijsarbeidsmarkt van 2021.

Hieronder de hoofdlijnen per onderwijssector:

  • PO – De afgelopen vijf jaar is het aantal fte leraren gestegen, met name door toenames in 2018 en 2019. In de jaren daarvoor en daarna was er sprake van een stabilisatie of een lichte daling (2020). Het aantal leerlingen is alle jaren gedaald. Gemiddeld hebben de leerlingen daarom meer fte leraar ter beschikking.
  • MBO – Het aantal vacatures dat het afgelopen jaar voor leraren mbo op internet werd gevonden is flink hoger dan de jaren daarvoor. Vermoedelijk heeft de stijging met toenemende krapte te maken. 37% van de vacatures krijgt een respons van minder dan vijf kandidaten (vorig jaar was dat nog 27%), Voor 10% van de vacatures geldt dat deze na drie maanden niet vervuld zijn (vorig jaar 8%). In het mbo wordt 33% van de vacatures door de scholen als moeilijk vervulbaar aangeduid.
  • VO – De ramingen voor toekomstige tekorten werden tot nu toe uitgevoerd met als resultaat een tekort ‘bovenop het huidige tekort’. Aangezien het aantal onbevoegd gegeven lessen nauwkeurig bekend is, is dit omgewerkt naar een starttekort voor het VO.

De volledige Kamerbrief