Een onderhandelaarsakkoord CAO-VO 2021: Alleen afspraken over loon

geplaatst in: Geen categorie | 0

Bonden, waaronder de FvOv/NVOP, en de VO-raad hebben deze week een onderhandelaarsakkoord gesloten over een loonsverhoging in 2021. Dit akkoord is aan de leden ter beoordeling voorgelegd.

Er zijn in dit akkoord geen stappen gezet op het terrein van de werkdruk, het grootste probleem in het VO. Om dit op te lossen moet ‘Den Haag’ komen met extra investeringen, we volgen de formatiebesprekingen dan ook met argusogen.

De afspraken

  • De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021;
  • De salarissen en salarisschalen worden per 1 oktober 2021 structureel verhoogd met 1,5%;
  • De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van 8% naar 8,33% en bereikt daarmee een volledige 13e maand;
    In november (of zo spoedig mogelijk daarna) wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 800. Deze uitkering is pensioengevend. Parttimers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de betrekkingsomvang.

Onderhandelaarsakkoord CAO-VO 2021

Waarom nu dit akkoord?
Afspraken over de werkdruk zijn zoals gezegd grotendeels afhankelijk van investeringen vanuit het kabinet. Daarnaast loopt er een ‘flankerend traject’ waarin met leraren, ondersteuners, schoolleiders en bestuurders gekeken wordt naar oplossingsrichtingen inzake de arbeidsverhoudingen. Mogelijke cao-bepalingen hierover kunnen voor het eerst impact in de scholen hebben vanaf augustus 2022. Om er in elk geval voor te zorgen dat de door de overheid beschikbaar gestelde loonruimte vertaald kan worden in de lonen van het VO-personeel ligt er nu dit onderhandelaarsakkoord.

Aandacht voor VO
We zullen ons op korte termijn beraden op vervolgstappen om, in navolging op onze eerdere acties, de problematiek van het VO krachtig onder de aandacht te brengen. Mocht onverhoopt een regeerakkoord geen investeringen in het VO opleveren, zullen we als sector stevig van ons moeten laten horen. Nu lijkt het er soms op dat de problematiek van het VO ondergeschikt is aan de PO-problematiek van de loonkloof. Maar waar er al wel is geïnvesteerd in de werkdruk in het PO staat het VO met lege handen.

Weging van het akkoord
Met deze afspraak worden de middelen die door de overheid voor 2021 beschikbaar gesteld zijn, in de lonen vertaald. Afgezet tegen de snel stijgende inflatie is de stijging mager maar voor dit jaar zit er gewoon niet meer in het vat. Akkoorden in de andere onderwijssectoren kennen soms een ander percentage maar zijn in de basis vergelijkbaar. Voor het PO is bijvoorbeeld een akkoord gesloten over een loonstijging van 2,25% maar 0,65% was afgelopen jaar al in een eenmalige uitkering vertaald en is dit jaar structureel in de lonen vertaald.

Ledenraadpleging
In de komende weken (de raadpleging staat langer open vanwege de herfstvakantie) krijgen de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen de mogelijkheid om een oordeel over het akkoord te geven. Wanneer de leden akkoord gaan kan tot uitbetaling in november worden overgegaan.