Wijziging eindexamenbesluit per 1 augustus 2021 en de PTA’s

geplaatst in: Geen categorie | 0

In 2018 en 2019 is ophef ontstaan rondom de eindexamens. Het bleek dat leerlingen het schoolexamen (SE) niet voldoende hadden afgerond voor de start van de centrale examens (CE). Onderzoeken die uitgevoerd zijn naar aanleiding van deze incidenten lieten zien dat er kwetsbaarheden zijn in de kwaliteitsborging van het schoolexamen. De examenincidenten waren een wake-up call voor het veld en scholen hebben samen met de VO-raad actie ondernomen om de kwaliteit van de schoolexaminering te versterken. De aanpassingen in de regelgeving ondersteunen deze ontwikkeling.

De wijzigingen in het eindexamenbesluit vo (hierna: EBVO) regelen op hoofdlijnen de volgende vier dingen:

  1. Het wordt verplicht voor vo-scholen om een examencommissie in te stellen voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering.
  2. In het EBVO worden de taken van de examensecretaris verduidelijkt en wordt de verplichting opgenomen om de taakomschrijving voor de examensecretaris binnen de school vast te leggen, met als doel om zijn of haar positie te versterken.
  3. Er worden twee aanpassingen gedaan rondom het programma van toetsing en afsluiting (PTA):
  • Het wordt verplicht dat in het PTA duidelijk wordt gemaakt wat de samenhang is tussen (verplichte) examenstof en de toetsen in het PTA.
  • Er wordt verduidelijkt hoe het PTA tot stand moet komen, en hoe deze (in uitzonderlijke gevallen) nog na 1 oktober kan worden aangepast.

4. Het wordt verplicht dat scholen de schoolexamen resultaten, inclusief onderliggende cijfers, uitreiken aan leerlingen voor de start van de centrale examen in de vorm van een ondertekend document. De afronding van de schoolexamen wordt op deze manier duidelijk gemarkeerd.

Deze maatregelen gelden vanaf 1 augustus 2021.

Meer informatie en antwoord op de meest voorkomende vragen

Gespreksleidraden PTA

Elke vaksectie werkt jaarlijks aan het samen vormgeven van het PTA en de schoolexamens. De handreikingen voor het schoolexamen van SLO zijn daarbij een handig hulpmiddel. En goed nieuws: we hebben de handreikingen aangevuld met een PTA-gespreksleidraad, per vak uitgewerkt. Deze sluiten aan op de aanpassingen in het Eindexamenbesluit.
De gespreksleidraden hebben we ontwikkeld als hulpmiddel bij het bespreken van keuzes in de vaksectie. De vragen helpen je om gezamenlijk beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid op schoolniveau en jullie wensen en inzichten als vaksectie op vakniveau.
Je kunt telkens twee documenten downloaden:

  • een leeg Word-document met de vragen om het gesprek te voeren;
  • een pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen’ met mogelijke uitwerkingen en gemaakte keuzes voor het PTA.

Meer informatie en alle beschikbare gespreksleidraden op een rij