De protocollen en het doel dat we willen bereiken: Besmetting voorkomen

geplaatst in: Geen categorie | 0

(Laatste update: 1 juni 2021)

De diverse COVID-19-protocollen worden regelmatig aangepast en aanvullende stukken verschijnen.
Deze NVOP-pagina wordt telkens geactualiseerd.

Op een aantal punten laten de protocollen ruimte voor interpretatie. Sowieso zullen scholen onderling verschillen in de implementatie. Dat doet er minder toe dan het doel dat gediend moet worden; dat is het voorkomen van besmetting met het Corona virus! Hou dit doel voor ogen en zorg dat je weet welke besmettingsroutes je moet verhinderen of moet vermijden.

Aangepast Protocol VO – onderwijs tijdens Corona
Op 23 februari jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer open gaan voor alle leerlingen. Voor de leerlingen die op school komen, geldt dat er tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden en tussen personeelsleden onderling altijd 1,5 meter afstand bewaard wordt. Uitgangspunt is dat iedere leerling minimaal één dag per week fysiek onderwijs aangeboden krijgt, maar scholen krijgen de ruimte om hierin maatwerk te leveren.

Beslisbomen, sneltesten en zelftesten

Protocollen en servicedocumenten voor het onderwijs

Alle sectoren

Funderend onderwijs

MBO en HO

 

Lees meer op de site van de FvOv

 

Advies ventilatie (uit zomer 2020) 
Informatie over ventilatie is te vinden in het adviesdocument van het RIVM en de handreiking van de sectororganisaties. Voor 1 oktober moeten scholen aan leerlingen en personeel laten weten of voldaan kan worden aan de ventilatienormen. Zo niet, dan moet de school advies inwinnen bij de GGD en een plan van aanpak maken. Bij maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn heeft de (G)MR instemmingsrecht. Waar het specifiek gaat over het personeel moet de personeelsgeleding instemmen.