Aanjager Van Vroonhoven: aanpak lerarentekort te versnipperd

geplaatst in: Geen categorie | 0

Merel van Vroonhoven presenteerde vorige week haar bevindingen als aanjager Lerarentekort. De voormalig voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten en tegenwoordig zij-instromer in het onderwijs, stelt dat er al wel veel gebeurt maar dat er meer doorzettingsmacht zou moeten worden belegd bij een op te richten Taskforce Lerarentekort.

De aanpak van het Lerarentekort vraagt om meer focus, minder vrijblijvendheid maar ook meer investeringen. Daarbij is ook de inbreng van leraren belangrijk. Dit strookt met de ervaringen die we als FvOv in de afgelopen jaren hebben opgedaan. Het huidige stelsel kent perverse prikkels, die maken dat schoolbesturen vaak niet of moeilijk tot samenwerking komen. Terwijl samenwerking in de regio een belangrijk element is in de strijd tegen het lerarentekort.

Er is al wel het nodige gedaan en bereikt en gelukkig vertaalt zich dat ook in bijvoorbeeld een hogere instroom in de Pabo’s. Maar de tekorten blijven door de hoge uitstroom (van ouder personeel). Daarbij vraagt ze expliciet aandacht voor de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs, voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs en voor het beter laten aansluiten van de opleiding voor leraar op de doelgroep.
Met een frisse blik van buiten komend heeft Van Vroonhoven na een intensieve verkenning van het veld de vinger op een aantal zere plekken gelegd.

Jilles Veenstra, voorzitter FvOv: “We hopen dat de politiek dit signaal op zal pakken, niets doen is geen optie. Corona heeft aan het onderliggende probleem niets veranderd. Als FvOv willen we graag onze rol hierin pakken. De eerste reactie van de ministers van OCW zijn positief, we hopen dat hier snel een vervolg aan wordt gegeven.”

Eindconclusies aanpak lerarentekort ‘Samen voor elk kind’ van Merel van Vroonhoven
Kamerbrief over de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven van de ministers Slob en Van Engelshoven