‘Informatie, advies en scholing blijven hard nodig’

geplaatst in: Geen categorie | 0

nvop

Projectleider Kitty Ramakers kijkt terug op Versterking medezeggenschap.

Op 31 maart 2020 kwam er een einde aan de subsidie van het ministerie van OCW voor het project Versterking medezeggenschap. De afgelopen vier jaar gaf Kitty Ramakers leiding aan dit project dat als doel had de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Ze kijkt met voldoening terug op haar periode als projectleider.

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt door alle betrokkenen om (G)MR-leden en bestuurders te ondersteunen en de professionalisering van de medezeggenschap te bevorderen. Voorlichting via de infowms had hoge prioriteit. Kitty Ramakers benadrukt dat vooral is ingezet op het verstrekken van praktische informatie rond actuele thema’s. ‘We hebben elk jaar twee tot drie nieuwe handreikingen gepubliceerd. Naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving, zoals de handreikingen over het overleg met de toezichthouder, het financieel beleid en medezeggenschap rond fusies, maar ook door vragen uit het veld, zoals de handreiking over passend onderwijs. In totaal staan er nu zestien op infowms. Ze voorzien in een behoefte, want ze worden veelvuldig geraadpleegd. ‘

Helpdesk
Ook de vraagbaakfunctie was een belangrijke taak van het project. Honderden vragen kwamen bij Ramakers op de helpdesk binnen. ‘In het begin waren ze heel divers. Variërend van de interpretatie van de Wms tot het organiseren van verkiezingen en de rol van de bestuurder. Toen er meer handreikingen kwamen en we een aantal frequent gestelde vragen op de website hadden gezet, werden de vragen inhoudelijker. MR-leden legden meer problemen voor. Bijvoorbeeld een besluit van een bestuurder waarmee ze niet mee hadden ingestemd of onenigheid in de MR en stakende stemmen. De vraag was dan wat ze hieraan konden doen. Meestal hadden ze meer rechten dan ze dachten. Het was fijn als ze me later mailden dat ze echt iets aan het advies hadden gehad.’

MR-scan
Een waardevol instrument bleek de MR-scan die sinds oktober vorig jaar op infowms staat. De scan is gebaseerd op het advies Goede medezeggenschap en volgt een aantal thema’s, van de relatie met het schoolbestuur en de achterban tot de taken, bevoegdheden en faciliteiten uit het advies. ‘Ook van de scan wordt veel gebruikgemaakt. Het voordeel is dat het invullen weinig tijd kost en dat er direct een advies via de mail wordt verstuurd. MR-leden zien snel waar ze extra ondersteuning nodig hebben en waar ze die kunnen vinden. Ik raad aan de uitkomsten te gebruiken als basis voor een gesprek in de raad of met de bestuurder om de wederzijdse verwachtingen en ambities te bespreken.’

Professioneler
Ramakers heeft gemerkt dat de afgelopen jaren een duidelijke professionaliseringsslag heeft plaatsgevonden bij zowel medezeggenschapsraden als bestuurders. ‘Ze ervaren dat met elkaar in een vroeg stadium overleggen tot meer draagvlak en betere besluitvorming leidt. En uit de scan blijkt dat slechts in een derde van de gevallen de stukken nog te laat komen en dat er ook zonder het bevoegd gezag wordt vergaderd. Dat waren twee knelpunten die uit de evaluatie van de WMS kwamen.’  Omdat je veel van elkaar kunt leren door goede ideeën besloot het project good practices op infowms te zetten. ‘Het is fijn te merken dat er zoveel goede initiatieven zijn en dat mensen ook bereid hun verhaal te vertellen. Dat was ook voor mij inspirerend.’

Scholing
Een belangrijk verbeterpunt is de scholing van MR-leden. ‘Meestal nemen of hebben ze er de tijd niet voor. In de waan van de dag heeft het geen prioriteit. Toch is het belangrijk voor de professionaliteit van de MR dat het nut van trainingen wordt ingezien. Door meer kennis kun je proactiever zijn en constructiever meedenken.’ Ramakers is blij dat het WMS-congres, dat elk jaar weer volgeboekt is, door blijft gaan. ‘We hebben dit de afgelopen jaren samen met Onderwijsgeschillen georganiseerd. Gelukkig gaat het gewoon door. Er is behoefte aan kennis en vooral ook aan het delen van ervaringen. Ik heb verschillende bijeenkomsten meegemaakt die GMR’en organiseerden voor alle MR-leden. Ook dat is een goede manier om van elkaars kennis en kunde te leren en gebruik te maken.’

Stuurgroep
Ramakers was blij met de goede samenwerking tussen de betrokken onderwijsorganisaties binnen de stuurgroep. ‘De bundeling van kennis is een belangrijke meerwaarde. Ik vind het jammer dat we ermee stoppen. Gelukkig blijft Onderwijsgeschillen de website onderhouden en de inhoud actualiseren.’ Het ministerie van OCW wil het project continueren, maar op een andere manier.

Ramakers hoopt dat de onderwijsorganisaties met elkaar blijven samenwerken en dat er voldoende wordt gedaan om de informatie die beschikbaar is onder de aandacht te brengen:

‘Het verloop in medezeggenschapsraden is groot. Je moet de beschikbare informatie en de mogelijkheden van scholing en advisering blijvend onder de aandacht brengen. Ik hoop ook dat de nieuwe aanbieder werk maakt van de mogelijkheid tot uitwisseling van kennis en ervaring, digitaal of op een andere manier.’