Onderhandelaarsakkoord bereikt over cao-vo

geplaatst in: Geen categorie | 0

Er is op 7 april een onderhandelaarsakkoord bereikt met de VO-raad over een nieuwe cao voor de ca. 85.000 werknemers in het voortgezet onderwijs. In deze turbulente tijd waarin veel van het personeel in de scholen wordt gevraagd is dit een positieve ontwikkeling.
In de salarisparagraaf is een structurele loonsverhoging per 1 maart overeengekomen van 2,75%, een eenmalige uitkering van € 750 in juni en een structurele ophoging van de eindejaarsuitkering met 0,6% zodat deze nu 8% bedraagt.

Extra middelen werkdruk
Er is vanaf het najaar 2019 onderhandeld over een nieuwe cao. Gezamenlijk hebben we als partijen gepleit voor structurele investeringen in het voortgezet onderwijs. Uiteindelijk heeft dat in november 2019 geresulteerd in een incidenteel budget van 150 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. Deze middelen zijn al overgemaakt aan de scholen en we hebben als cao-partijen in deze cao een aantal procedurele afspraken gemaakt over de wijze van verantwoording van dit budget en de monitoring van de besteding van de middelen.
Helaas was het met dit budget niet mogelijk om de gewenste stappen voor de sector te zetten, daar was € 280 miljoen voor nodig. Het is dan ook gebleven bij een beperkte set aan afspraken.

Loon en looptijd
De nieuwe cao kent een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. De vorige cao kende een einddatum van 1 oktober 2019 (deze cao is niet opgezegd en daardoor met een jaar verlengd), de laatste loonstijging dateert van juni 2019, 2,15%.
Met deze nieuwe cao is voor de periode tot aan 1 januari 2021 een loonstijging overeengekomen van in totaal 3,35% structureel (2,75% + 0,6%, over 15 maanden) en een eenmalige uitkering van € 750 (voor parttimers naar rato van de betrekkingsomvang).

Overige afspraken:

  • Er wordt een onderzoek ingesteld of actualisering van OOP-voorbeeldfuncties noodzakelijk is
  • Schoolleiders hebben recht op een inductieprogramma. Ook wordt voor hen het aantal treden in schaal 12 per 1 augustus teruggebracht naar 12 (gelijk aan de leraarschalen)
  • Het is mogelijk om het professionaliseringsbudget onder voorwaarden twee jaar te sparen
  • Werknemers worden via hun werkgever in staat gesteld om voor eigen kosten een IPAP-verzekering af te sluiten die de nadelige financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzacht
  • Er is een aantal meer technische zaken rondom de WNRA en de keten geregeld
  • Er is duidelijkheid geschapen over wanneer er bij verlof sprake kan zijn van het hanteren van een materiële werktijdfactor

Ledenraadpleging
De leden van de FvOv-verenigingen zullen op korte termijn een uitnodiging krijgen om middels een digitale ledenraadpleging hun mening kenbaar te maken.
Op 24 april wordt in de ALV van de FvOv bepaald of het onderhandelaarsakkoord naar de mening van de FvOv kan worden omgezet in een definitief akkoord.

“Het is goed om in deze onzekere tijden de werknemers in het VO een hart onder de riem te steken. Deze cao geeft weliswaar niet de gewenste doorbraak voor wat betreft het lerarentekort en de werkdruk maar is, gelet op alle omstandigheden, voor dit moment een positief resultaat.”
Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv