Reactie FvOv/NVOP op de Kamerbrief Curriculum.nu

geplaatst in: Uncategorized | 0

Op 9 december jl. heeft minister Slob de Kabinetsreactie over de opbrengsten van Curriculum.nu aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze kabinetsreactie geeft het standpunt van het Kabinet weer ten aanzien van de ingebrachte bouwstenen van de leergebieden en blikt vooruit naar de volgende fase van de curriculumherziening. Zoals al eerder door ons is aangegeven zijn onze vakverenigingen van mening dat we door moeten gaan met de volgende fase van ontwikkeling van bouwstenen voor de bovenbouw en kerndoelen voor de onderbouw.

De betrokkenheid van vakverenigingen
In de afgelopen periode zijn de vakverenigingen van de FvOv, te weten KVLO, NVvW, NVON, VLS, VONKC, Levende Talen en NVS-NVL betrokken geweest bij het proces van het formuleren van grote opdrachten en bouwstenen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er is een goede samenwerking ontstaan tussen de verenigingen en ontwikkelteams van de leergebieden en alle verenigingen zijn van mening dat wat er ligt een basis is om op voort te bouwen. Meest kritisch zijn de NVvW en de NVS-NVL, de eerste is van mening dat er nog goed gekeken moet worden naar de haalbaarheid van de voorstellen, terwijl de NVS-NVL vindt dat de LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding) nog een betere plek moet krijgen in de leergebieden. Alle verenigingen willen verder met het vernieuwen van het curriculum en willen graag een belangrijke rol in dit vervolg spelen.

Tijdpad van bespreking Kabinetsreactie
Op 17 februari gaat de minister met de Tweede Kamer in gesprek over de Kabinetsreactie. Daaraan voorafgaand organiseert de Kamer naar verwachting op 15 januari een technische briefing en een rondetafelgesprek over het proces. Op 20 en 27 januari zullen rondetafelgesprekken in de Kamer plaatsvinden over de inhoud.

Kerndoelen PO en onderbouw VO
De minister heeft de volgende plannen voor het uitwerken, beproeven en verbeteren van de kerndoelen voor het PO en de onderbouw van het VO. Naar verwachting van de minister zal dit twee schooljaren duren. In de eerste helft van 2020 worden deze werkzaamheden voorbereid. In deze periode worden ook de deelnemende leraren, vakdidactici, lerarenopleiders en scholen geworven. Vanaf de start van schooljaar 2020-2021 worden de beoogde doelen verder uitgewerkt en in de praktijk uitgeprobeerd. Dit proces wordt uiterlijk in 2022 afgerond, waarna wettelijke verankering van deze geactualiseerde kerndoelen volgt.

Inwerkingtreding in het PO en de onderbouw VO is door de minister voorzien in schooljaar 2023-2024. Hierbij zal, vergelijkbaar met eerdere aanpassingen van de kerndoelen, een overgangsperiode gelden. Deze periode duurt naar verwachting maximaal vier jaar om zeker te stellen dat leraren, scholen en de educatieve infrastructuur de tijd en ruimte hebben om de noodzakelijke aanpassingen te kunnen doen.

Eindtermen bovenbouw VO
De verwachting is dat er maximaal een jaar nodig is om de bouwstenen voor de bovenbouw VO volledig af te ronden. Hierna start de uitwerking naar eindtermen per vak. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de omvang van de voorgestelde wijzigingen en (daarmee) hoe uitvoerig en langdurig deze eindtermen in de praktijk moeten worden getoetst. Wanneer er een relatief kleine actualisatie nodig is van een examenprogramma zonder een centraal examen, kan dit binnen drie jaar zijn voltooid. Indien een volledig nieuw examenprogramma moet worden opgesteld, dan zal dit vijf tot zeven jaar duren.

Tenslotte
De FvOv/NVOP hoopt dat de bespreking in de Kamer ertoe leidt dat we door kunnen met de noodzakelijke vernieuwing van ons curriculum. Daarbij kunnen we onze ogen niet sluiten voor het feit dat het onderwijs op dit moment in zwaar weer zit door de hoge werkdruk en het Lerarentekort. Daarom vinden we het van groot belang dat er zowel voor de implementatie van het nieuwe curriculum als voor de structurele fase daarna meer tijd en ruimte is voor de leraar.