Alsnog een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao-po!

geplaatst in: Uncategorized | 0

Op 11 december hebben de bonden FvOv (waaronder de NVOP), AOb, CNV Onderwijs en AVS een onderhandelaarsakkoord met de PO-Raad bereikt over een nieuwe cao. Dankzij een geslaagde bemiddelingspoging van Mariëtte Hamer zijn werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers erin geslaagd voor het einde van dit kalenderjaar een aantal lastige hobbels te nemen. Wanneer dit akkoord door de leden wordt geaccordeerd ontvangen de werknemers in het PO in februari 2020 een structurele loonsverhoging van 4,5% en een eenmalige uitkering van €875 (bij een voltijdbaan) vanuit de middelen uit het convenant. Daarnaast krijgen zij een eenmalige uitkering van 33% van het salaris van januari 2020. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 maart 2019 en kent een looptijd tot 1 november 2020. 

Loonwensen
Met het sluiten van dit akkoord worden de lonen van alle werknemers in het PO verhoogd op basis van de huidige beschikbare middelen. De FvOv ziet dit als een mooi resultaat maar weet tegelijkertijd ook dat de sector meer nodig heeft. Alle partijen zijn van mening dat de loonkloof met het VO zo snel mogelijk moet worden gedicht zodat er voor de sectoren PO en VO sprake zal zijn van gelijke salarisschalen gekoppeld aan één functiewaarderingssysteem. Daarvoor zijn nog forse extra investeringen nodig.

FvOv/NVOP-voorzitter Jilles Veenstra: “Het is goed dat dit geld naar de leraren, begeleiders, ondersteuners en schoolleiders gaat en dat er afspraken zijn gemaakt over de verbetering van de positie van het OOP. Maar tegelijkertijd zullen we in het belang van de leerlingen en het personeel de druk op de ketel moeten houden naar de politiek. We zijn er hiermee nog niet!”

Het OOP
Ging het in de vorige cao-onderhandelingen met name over leraren, nu is er extra aandacht besteed aan de positie van het OOP en de schoolleider. Voor een aantal OOP-functies, waaronder die van de logopedist en de gedragswetenschapper, zijn met betrokkenheid van de beroepsgroep nieuwe voorbeeldfuncties opgesteld. Deze functies zullen als referentiepunt een belangrijke rol spelen in de actualisering van de functiebeschrijving van deze OOP’ers. Daardoor zullen naar verwachting meer OOP’ers in een hogere loonschaal terechtkomen.

En de staking?
De door de vakbonden uitgeroepen tweedaagse staking op 30 en 31 januari gaat, tenzij het Kabinet ingaat op de eisen die gesteld zijn, gewoon door. Deze cao is een kleine stap voor de korte termijn. Maar er zijn zoals gezegd flinke investeringen nodig voor het PO. Alleen al voor het dichten van de loonkloof gaat het structureel om 560 miljoen euro. De ledenpeiling van de FvOv gaf aan dat de actiebereidheid in het PO onverminderd hoog is.

Ledenraadpleging
De leden van de FvOv-verenigingen kunnen hun mening geven over het bereikte onderhandelaarsakkoord. Op vrijdag 20 december zal de ALV van de FvOv op basis van de mening van de leden besluiten of de cao wordt ondertekend. Het onderhandelaarsakkoord zal in ieder geval met een positief advies voorgelegd worden aan de leden.